Egzaminy w rzemiośle 2022 – WAŻNE ZMIANY !

Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje, że w związku z wejściem w życie przepisu art. 44q ustawy o systemie oświaty, koniecznym staje się wprowadzenie zmian w zakresie organizacji w roku 2022 egzaminów czeladniczych przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne powołane przez tut. Izbę. Zmiany, o których mowa dotyczą egzaminów czeladniczych organizowanych dla młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem.

Należy podkreślić, że przytoczony na wstępie zapis art. 44q ustawy o systemie oświaty, warunkuje ukończenie szkoły branżowej I stopnia, nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych  ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika. Oznacza to w praktyce, że w przypadku nie przystąpienia do takiego egzaminu w odpowiednim terminie, uczeń ten  powtarza ostatnią klasę swojej szkoły.

W związku z powyższym KPIRiP w porozumieniu ze Związkiem Rzemiosła Polskiego   w oparciu o zmienione przepisy prawa w zakresie organizacji egzaminów czeladniczych dla wyżej wymienionej grupy uczniów, opracowała nową procedurę egzaminacyjną.

W związku z tym, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na aktualnie obowiązujące regulacje prawne dotyczące przeprowadzania egzaminów czeladniczych przez izby rzemieślnicze oraz nową procedurę organizowania i przeprowadzania egzaminów czeladniczych.

Przeprowadzanie egzaminu czeladniczego jest procesem związanym z procedurami sprawdzania wiedzy i umiejętności młodocianego, które szczegółowo są opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U z 2017, poz. 89 ze zm.) wydanego na podstawie przepisu art. 3 ust. 4 ustawy  o rzemiośle.

Zgodnie z zapisem §8 ust. 4a powołanego rozporządzenia, młodociany pracownik, który jest zatrudniony w celu nauki zawodu u rzemieślnika i jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia, składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (nowy wzór – załącznik) nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowej szkole I stopnia, określonym w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego. Zapis ten ma na celu dostosowanie terminów składania dokumentów koniecznych do przeprowadzenia egzaminu czeladniczego do nowego harmonogramu przeprowadzania egzaminów.

Zgodnie z przepisem §11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2019 poz. 2010)  wprowadzono zasadę, zgodnie z którą, młodociany pracownik zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem zdaje egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Przystąpienie młodocianego pracownika do odpowiedniego egzaminu zostało dodatkowo zaakcentowane w treści przepisu art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z którym młodociany pracownik zatrudniony w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem, ukończy naukę zawodu i zda egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie  art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1267). Stanowi to warunek wypłaty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika   dla pracodawcy będącego rzemieślnikiem.

Powyższe w praktyce oznacza, że od roku 2022 izby rzemieślnicze są zobligowane organizować  i ustalać terminy egzaminów czeladniczych w takim czasie, aby uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi u pracodawców będących rzemieślnikami, mogli otrzymać świadectwo ukończenia tejże szkoły.

W związku z koniecznością zaplanowania w 2022 roku egzaminów dla uczniów – młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców będących rzemieślnikami, Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przygotowała harmonogram działań, który w okresie od 15 stycznia do 28 lutego 2022 roku przewiduje wpłynięcie zebranych przez zrzeszone Cechy  wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego wraz z niezbędnymi załącznikami. Złożenie dokumentów w podanym terminie będzie gwarantowało uczniom przystąpienie do egzaminów czeladniczych, które obywać się będą od 10 marca do 10 czerwca 2022 roku.

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy we wskazanym okresie wyznaczy terminy egzaminów czeladniczych, które będą zaplanowane dla osób, które złożą we wyznaczonym terminie dokumenty niezbędne do dopuszczenia do egzaminu czeladniczego. Podkreślamy, że to Izba wyznacza terminy etapu praktycznego i teoretycznego egzaminu i to Izba zawiadamia uczniów o ustalonych dla nich datach egzaminu.

Uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia po przystąpieniu do obu etapów egzaminu otrzymają wystawione przez Izbę zaświadczenie potwierdzające przystąpienie do egzaminu czeladniczego. Otrzymane zaświadczenia uczniowie zobowiązani będą dostarczyć do szkół, w których realizują dokształcanie teoretyczne, aby otrzymać świadectwo ukończenia tejże szkoły. Uczniom, którzy zakończą egzamin czeladniczy z wynikiem pozytywnym, Izba wystawi świadectwo czeladnicze z datą 31 sierpnia 2022 roku.

Zwracamy Państwa uwagę na to, że powyżej opisane zmiany dotyczą tylko uczniów szkół branżowych I stopnia. Młodociani pracownicy zatrudnieni u pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i odbywający dokształcanie teoretyczne w formach pozaszkolnych składają dokumenty i zdają egzaminy według starych zasad.

Załączniki:

Instrukcja koronawirus_egzaminy

Wniosek-o-dopuszczenie-do-egzaminu-czeladniczego_2022

 

Narodowy Instytut Wolnści

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolości – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ze środków „Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła