Regulamin

 

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ 

z dnia 03.01.2022 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Użytkowników związanych z użytkowaniem Serwisu.
 2. Przedmiotem usług Administratora jest udostępnienie nieodpłatnego narzędzia w postaci Serwisu, umożliwiającego Użytkownikom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów zamieszczonych w Serwisie.

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje rozumie się w sposób następujący:

 1. Administrator – administratorem Strony internetowej CECH jest CECH Rzemiosł Różnych, przy ul. 3-go Maja 27, 89-200 Szubin, NIP 562-10-64-513, REGON 000759140, KRS 0000047610.
 2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
 3. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta przez Użytkownika.
 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z serwisu,
 5. Konto – indywidualne konto klienta w Serwisie, założone w trybie rejestracji przez Użytkownika w Serwisie i w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika.
 6. Newsletter – usługa świadczona przez Administratora drogą elektroniczną polegająca na nieodpłatnym przesyłaniu, za zgodą Użytkownika, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowych, mogących w szczególności obejmować aktualną ofertę Administratora,
 7. Regulamin – niniejszy regulamin.
 8. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem internetowym https://cechszubin.pl

§ 3 Warunki korzystania z Serwisu

1. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami regulującymi funkcjonowanie Serwisu i musi zaakceptować w całości jego postanowienia w celu korzystania z Serwisu.

2. Użytkownik nie może wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.

3. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu są następujące:

 • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
 • połączenie z internetem,
 • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
 • włączona obsługa skryptów JavaScript,
 • włączona obsługa plików Cookie

4. Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Użytkowników lub przy użyciu oprogramowania:

 • dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
 • powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
 • prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
 • podejmowania prób wgrywania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Użytkowników lub Administratora, jak i kodów, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Użytkowników lub Administratora,
 • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.

5. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Użytkownik w pierwszej kolejności powinien zgłosić ten fakt Administratorowi w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Użytkowników Serwisu.

§ 4 Dane osobowe i pliki cookies

1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne dla skorzystania z pewnych funkcjonalności Serwisu.

2. W związku z korzystaniem z Serwisu i założeniem Konta, Użytkownik oświadcza, że podane przez niego podczas rejestracji lub składania zamówienia dane i informacje są aktualne, zgodne z prawdą, a w przypadku ich zmiany zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji.

3. Administratorem danych osobowych Użytkownika zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest CECH Rzemiosł Różnych, przy ul. 3-go Maja 27, 89-200 Szubin, NIP 562-10-64-513, REGON 000759140, KRS 0000047610.

4. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu umożliwienia korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Serwisu, a jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. Administrator informuje, że dane osobowe Użytkownika nie są sprzedawane czy udostępniane osobom trzecim.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim współpracującym z Administratorem.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7. Administrator danych osobowych wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

8. Administrator danych osobowych przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

§ 5 Postanowienia końcowe


1. 
Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. 1. Usługodawca ma prawo do zmiany zasad korzystania z Serwisu w trybie zmiany Regulaminu lub jego aktualizacji. W szczególności może to nastąpić, gdy:

a. na podstawie zmian powszechnie obowiązującego prawa, czy działania władzy sądowniczej lub administracyjnej w miejscu świadczenia usługi Administrator zostanie zobowiązany do zmiany treści regulaminu.

b. na podstawie zmian technologii świadczenia usługi;

c. zmian organizacyjnych lub formalno-prawnych Usługodawcy.

2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Użytkownika lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu. W obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.08.2021r.

4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w najszerszym dopuszczalnym zakresie w mocy i są nadal wiążące dla Użytkownika i Administratora. Nieważność któregokolwiek postanowień niniejszego Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Narodowy Instytut Wolnści

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolości – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ze środków „Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła